Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 186/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 28.9.2022
  • Značka:
  • K056047
Spisová značka: 32K/7/2022
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1, 041 90 Košice, proti dlžníkovi: AGROBARA s.r.o., so sídlom: Veľká Bara 69, 076 32 Veľká Bara, IČO: 36 603 228, uznesením č.k. 32K/7/2022-135 zo dňa 22.08.2022 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: AGROBARA s.r.o., so sídlom: Veľká Bara 69, 076 32 Veľká Bara, IČO: 36 603 228 pre nedostatok majetku dlžníka. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2022.
Autor
Okresný súd Košice I dňa 22.9.2022
Mgr. JUDr. Lucián Török,
Dlžník
Názov : AGROBARA s.r.o.
IČO : 36603228
Adresa : 69 , Veľká Bara 07632 Slovenská republika
Subjekt konania
Názov : AGROBARA s.r.o.
IČO : 36603228
Adresa : 69 , Veľká Bara 07632 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Slovenská republika, DAŇOVÝ ÚRAD KOŠICE
IČO : 42499500
Adresa : Železničná 1, Košice 04190 Slovenská republika
Názov : AGROBARA s.r.o.
IČO : 36603228
Adresa : 69 , Veľká Bara 07632 Slovenská republika
Názov : Finančné riaditeľstvo SR
IČO : 42499500
Adresa : Železničná 1, Košice 04190 Slovenská republika