Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 186/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 28.9.2022
  • Značka:
  • X074388
Súdny exekútor: JUDr. Denisa Regináčová Mihalová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Moyzesova
Orientačné/súpisné číslo: 34
Názov obce: Košice
PSČ: 04001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +42155/6229884
Orientačné/súpisné číslo: denisa.mihalova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ladislav Kováč
IČO/Dátum narodenia: 25.01.1987
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Hlavná ulica
Orientačné/súpisné číslo: 41/112
Názov obce: Biel
PSČ: 07641
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 281EX 338/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Podľa ust. § 61b ods. 3 Exekučného poriadku, ak sa napriek vykonanému šetreniu nepodarí upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, doručí sa mu oznámením v Obchodnom vestníku; súčasne sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí súdu, ktorý ho zverejní na úradnej tabuli alebo na webovej stránke. Upovedomenie o začatí exekúcie sa v takom prípade považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.