Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 186/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 28.9.2022
  • Značka:
  • K056285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hricová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kendice 121, 08201 Kendice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1959
Obchodné meno správcu: Cassovia Insolvency, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Budovateľská 38, 08001 Prešov
Kotakt na správcu : cassovia.insolvency@gmail.com, 055/3070862
Spisová značka správcovského spisu : 5OdK/203/2022 S2042
Spisová značka súdneho spisu : 5OdK/203/2022
Druh podania : Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Cassovia Insolvency, k.s., správca, sídlo kancelárie: Budovateľská 38, 080 01 Prešov, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S2042, v súlade s § 167q zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZKR") vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 163/2022 zo dňa 23.08.2022, a to:

Por. č.

Popis

Približný rok výroby

Stav opotrebovanosti

Súpisová hodnota v €

Deň zapísania majetku do podstaty

Dôvod zapísania majetku do súpisu

Podiel úpadcu

1.

Osobné vozidlo továrenskej značky RENAULT CLIO BB05CF/-/-

nezistené

Počet najazdených km: nezistené.

Vozidlo je v určitých častiach zhrdzavené, poškodené brzdy, občasné problémy so štartovaním.

Opotrebovanosť vozidla odpovedá počtu najazdených km a veku vozidla.

700,-

16.08.2022

§ 167h ods. 1 ZKR

1/1

HNUTEĽNÉ VECI

 

Podmienky verejného ponukového konania :

1. Súpisové zložky majetku sú speňažované každá samostatne.

2. Vyhráva ponuka s najvyššou kúpnou cenou.

3. Ponuky je potrebné zasielať na adresu správcovskej kancelárie v zalepených, neotvorených obálkach s nápisom „Verejné ponukové konanie – konkurz Mária Hricová – neotvárať!“. Na podávanie ponúk je určených 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Otváranie obálok uskutoční správca do 10 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.

4. Minimálna hodnota zábezpeky pre ponukové konanie je 100 % z ponúkanej ceny a musí byť pripísaná na konkurzný účet, č. účtu SK82 0900 0000 0050 6688 2379, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., záujemcami najneskôr posledný deň lehoty na podávanie ponúk.

5. Ponuka musí byť spracovaná písomne, v slovenskom jazyku a musí obsahovať predmet ponuky, peňažnú sumu ponúkanej kúpnej ceny, identifikačné údaje záujemcu – kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej ceny a písomný a telefonický kontakt na záujemcu – kupujúceho.

6. Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk správcom. V prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu prepadne uhradená kúpna cena, resp. zábezpeka v prospech podstaty.

7. Záujemca znáša všetky náklady a poplatky súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy.

8. Správca si vyhradzuje právo verejné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.

Ing. Ivan Leľo, komplementár spoločnosti Cassovia Insolvency, k.s., správca dlžníka