Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 196/2020

Obchodný register
Zbierka listín
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Konkurzy a vyrovnania
Výzvy likvidátorov
Zníženie základného imania
Iné oznámenia
Dražby
Predaj majetku
Povinne zverejňované zmluvy
Dočasná ochrana
Upovedomenia exekútorov