Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 196/2020
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 12.10.2020
  • Značka:
  • K074187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Klotáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dolný Vadičov 139, 023 45 Dolný Vadičov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1984
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu: Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Kotakt na správcu : olgast@centrum.sk
Spisová značka správcovského spisu : 1OdK/140/2020 S1184
Spisová značka súdneho spisu : 1OdK/140/2020
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Štefan Straka, Na stanicu 16, 010 09 Žilina, správca dlžníka: Petra Klotáková, nar. 05.09.1984, bytom Dolný Vadičov 139, 023 45 Dolný Vadičov , týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1  ZKR zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty nasledovne: Ku dňu 07.10.2020.  správca nezistil existenicu žiadneho majetku, ktorý by podliehal konkurzu v zmysle ustanovenia § 167h ZKR. Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty bez súpisovej zložky majetku.

Ing. Štefan Straka, správca