Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 196/2020
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 12.10.2020
  • Značka:
  • K074273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Gabčo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Holumnica 158, 059 94 Holumnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1964
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu: Lipová 1, 06601 Humenné
Kotakt na správcu : 0903377979, jozefsitko@post.sk
Spisová značka správcovského spisu : 3OdK/225/2020 S1401
Spisová značka súdneho spisu : 3OdK/225/2020
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, správca dlžníka Milan Gabčo, nar. 26.06.1964, Holumnica 158, 059 94 Holumnica, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 pism. b), zákona č. 7/2005 Z. z. ZKR, v znení neskorších noviel oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok následovne: peňažný ústav: OTP banka, a. s.; číslo účtu: 3392468/5200; IBAN: SK36 5200 0000 0000 0339 2468. Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; správa pre prijímateľa: 3OdK/225/2020.

JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca