Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 196/2020
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 12.10.2020
  • Značka:
  • K074282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Kurej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kukučínova 41, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1977
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu: Hlavná 29, 08001 Prešov
Kotakt na správcu : 0517723672, spravca.babin@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/522/2018 S 1039
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/522/2018
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Babin, správca úpadcu   Radovan Kurej, nar. 08.06.1877, Kukučínova 41, O87 01 Giraltovce, v konkurznej veci evidovanej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 2OdK/522/2018, v súlade s ust.  32 ods. 7 písm. b Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom, že kauciu pri popieraní pohľadávok možno zložiť na bankový účet č. B SK43 1111 0000 0068 8894 0018 vedený v Uniredit Bank zech epublic and Slovakia, a.s.,. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet bola pripísaná kaucia 350 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré mže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

 

JUDr. Vladimír Babin, správca