Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 196/2020
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 12.10.2020
  • Značka:
  • K074244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Dorinec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Jarná 3049/1, 05801 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1984
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu: Levočská 52/1484, 06401 Stará Ľubovňa
Kotakt na správcu : 0948049187
Spisová značka správcovského spisu : 3OdK/162/2020 S1955
Spisová značka súdneho spisu : 3OdK/162/2020
Druh podania : Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Katarína Duláková, správca, sídlo: Levočská 52, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika, IČO: 52644782, zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1955 ( ďalej len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca dlžníka Matúš Dorinec, nar. 05.07.1984, trvale bytom Jarná 3049/1, 058 01 Poprad, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Matúš Dorinec, IČO: 41881796, s miestom podnikania Jarná3049/1, 058 01 Poprad ( ďalej len ako: „Dlžník“ ) sp. zn. konania: 3OdK/162/2020, konanie vedené pred Okresným súdom Prešov vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku zapísaného do súpisu majetku podstát ( všeobecná podstata ) vo výlučnom vlastníctve dlžníka.

Majetok bol zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku pod č. 175/2020 zo dňa 10.09.2020.

Presná špecifikácia predmetu predaja:

Typ majetku

Podstata

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

Iná majetková hodnota

Všeobecná podstata

Obchodný podiel v spoločnosti Kovovýroba ŠIMI s.r.o., so sídlom Jarná 3049/1, 058 01 Poprad, IČO: 50888048, zapísaní v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 34671/P vo výške 100 %

 5.000,00

 

 

Podmienky ponukového konania:

1.Súťažnú ponuku možno predložiť najneskôr 10 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Súťažná ponuka sa predkladá jednotlivo na každú súpisovú zložku. Prvý deň 10 dňovej lehoty začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že posledný deň na predkladanie cenových ponúk pripadne na víkend, štátny sviatok či iný deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň.

2.Súťažné ponuky je možné predkladať do 14:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie súťažných ponúk na adrese správcu: JUDr. Katarína Duláková, Levočská 52, 064 01 Stará Ľubovňa v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „Ponukové konanie – Dorinec - 3OdK/162/2020 -  neotvárať“

3.Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu č. SK3409000000005163216271 vedený v SLSP, a.s. zálohu vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny a ako variabilný symbol uviesť číslo konkurzného konania 1622020. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100% ponúknutej ceny musí byť pripísaná v lehote na predkladanie ponúk. Zloženie zálohy je podmienkou platnej účasti záujemcu v ponukovom konaní.

4.Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá  musí obsahovať:

a. označenie predmetu kúpy;

b. výšku navrhovanej kúpnej ceny;

c. identifikačné údaje záujemcu :

· právnická osoba – totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra, · fyzická osoby – podnikateľ - fotokópiu živnostenského listu, alebo iným dokladom preukazujúcim podnikateľskú činnosť,

 · fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo OP);

d. doklad preukazujúci zaplatenie zálohy vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu úpadcu

e. uvedenie čísla účtu, kam bude neúspešným záujemcom vrátená nimi zložená záloha

f. prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania, do ktorého predložil súťažnú ponuku;

g. ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenými osobami

5. Predmet predaja sa odpredáva za najvyššiu ponuku, pri splnení podmienok verejného ponukového konania.

6. Všetky náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.

7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhoduje žreb správcu.

8. Správca vyhodnotí predložené ponuky a následne uzavrie s úspešným záujemcom príslušnú zmluvu.

Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetný obchodný podiel a nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 2. kole VPK a v zmysle ust. §-u 167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 2.kola VPK, bude kúpna zmluva uzatvorená s najúspešnejším záujemcom prvého ponukového kola.

9. Správca si vyhradzuje právo meniť podmienky ponukového konania a právo ponukové konanie zrušiť. Správca si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť, ak by bola cena neprimerane nízka, ako aj odmietnuť všetky ponuky (návrhy).

Ďalšie informácie ohľadne ponukového konania je možné získať na tel. č. +421948049187 alebo e-mailom : salonova.katarina@gmail.com

JUDr. Katarína Duláková, správca