Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 196/2020
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 12.10.2020
  • Značka:
  • K074238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Pačan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hviezdoslavova 259/80, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1993
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu: Hlavná 29, 08001 Prešov
Kotakt na správcu : 0517723672, spravca.babin@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 5OdK/199/2018 S 1039
Spisová značka súdneho spisu : 5OdKú199/2018
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Babin, správca konkurznej podstaty úpadcu Milan Pačan, trvale bytom 059 16 Hranovnica, Hviezdoslavova 259/60 , týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Prešov, Hlavná 29, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0517723672, 0905 998 023 alebo elektronicky na adrese spravca.babin@gmail.com.

 

JUDr. Vladimír Babin, správca