Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 196/2020
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 12.10.2020
  • Značka:
  • X037590
Súdny exekútor: Mgr. Martin Kostka
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Šustekova
Orientačné/súpisné číslo: 51
Názov obce: Bratislava
PSČ: 85104
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0905850191
Orientačné/súpisné číslo: martin.kostka@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Juraj Fašanga
IČO/Dátum narodenia: 44520069/18.04.1984
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Námestie Rodiny
Orientačné/súpisné číslo: 1
Názov obce: Bratislava
PSČ: 84357
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 429EX 143/20
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 429EX 143/20 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu - platobný rozkaz č.22Up/517/2019 zo dňa 15.05.2019, právoplatný 09.07.2019, vykonateľný 09.07.2019, ktorý vydal Okresný súd Banská Bystrica a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6120265822, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.04.2020 proti povinnému: Juraj Fašanga, Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava, IČO: 44520069, nar.: 18.04.1984 v prospech oprávneného: PRIVATdebt s.r.o., Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec, IČO: 45322571 zast. JUDr. Ján Halko, Cyrila a Metoda 105/2, 048 01 Rožňava, IČO: 50589865 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.