Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 196/2020
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 12.10.2020
 • Značka:
 • K074301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nová ulica 110/3, 07602 Kysta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1977
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu: Ing. Kožucha 8, 05201 Spišská Nová Ves
Kotakt na správcu : +421918931021, spravca@advokathric.eu
Spisová značka správcovského spisu : 26OdK/184/2020 S 1886
Spisová značka súdneho spisu : 26OdK/184/2020
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo 19.12.2019, sp.zn. 26OdK/184/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jozef Kováč, narodený: 27.10.1977, bytom: Nová ulica 110/3, 076 02 Kysta, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Kováč - STAVEBNINY, s miestom podnikania: Pažitná 91/17, 075 01 Trebišov, IČO: 45 861 684, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 09.11.2010. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 93/2020.

V zmysle ust. § 167h ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/, konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.

V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166 ods. 2, nie skôr ako také šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc:

 • zo zoznamu aktuálneho majetku dlžníka zo dňa 24.01.2020, priloženým k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
 • zo zoznamu majetku väčšej hodnoty zo dňa 24.01.2020, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, priloženým k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
 • z prehlásenia  dlžníka zo dňa 13.06.2020, na ktorom dlžník po poučení opakovane potvrdil svoje predchádzajúce vyhlásenia, že nevlastní žiadny majetok,
 • ako aj zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR,

správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle § 167h ZKR.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Jozef Kováč, narodený: 27.10.1977, bytom: Nová ulica 110/3, 076 02 Kysta, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Kováč - STAVEBNINY, s miestom podnikania: Pažitná 91/17, 075 01 Trebišov, IČO: 45 861 684, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 09.11.2010, vedený na Okresnom súde Košice I. pod sp.zn. 26OdK/184/2020 sa  k o n č í .

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Jozef Kováč, narodený: 27.10.1977, bytom: Nová ulica 110/3, 076 02 Kysta, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Kováč - STAVEBNINY, s miestom podnikania: Pažitná 91/17, 075 01 Trebišov, IČO: 45 861 684, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 09.11.2010, vedený na Okresnom súde Košice I. pod sp.zn. 26OdK/184/2020 v súlade s ust. § 167v ods. 1, tretia veta ZKR z  r  u  š  u  j  e.

V Spišskej Novej Vsi dňa 07.10.2020

JUDr. Ivan Hric/správca