Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 196/2020
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 12.10.2020
  • Značka:
  • K074158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Construction s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nadlice 64, 956 32 Nadlice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31106064
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu: Palackého 5, 911 01 Trenčín
Kotakt na správcu : tyko@counsel.sk
Spisová značka správcovského spisu : 38R/4/2020 S1333
Spisová značka súdneho spisu : 38R/4/2020
Druh podania : Iné zverejnenie

JUDr. Lukáš Tyko, sídlo správcu: Palackého 5, 911 01 Trenčín ako správca v reštrukturalizácii dlžníka Construction s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom 956 32 Nadlice 64, IČO: 31 106 064, týmto oznamuje, že schôdza veriteľov zvolaná správcom na deň 09.10.2020 o 13:00 hod. v salóniku Galéria v hoteli GRAND hotel (1. poschodie) na Palackého 3477, 911 01 Trenčín sa z dôvodu situácie ohľadom COVID – 19 ruší.