Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 196/2020
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 12.10.2020
  • Značka:
  • K074232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Krivda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: SDH 16, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1957
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu: Hlavná 29, 08001 Prešov
Kotakt na správcu : 0517723672, spravca.babin@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 5OdK/31/2019 S 1039
Spisová značka súdneho spisu : 5OdK/31/2019
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Babin, správca konkurznej podstaty úpadcu Milan Krivda, nar. 03.11.1957, trvale bytom SDH 16, 080 01 Prešov, týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Prešov, Hlavná 29, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0517723672, 0905 998 023 alebo elektronicky na adrese spravca.babin@gmail.com.

 

JUDr. Vladimír Babin, správca