Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 196/2020
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 12.10.2020
 • Značka:
 • K074268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čop Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Komenského 663 / 23, 06801 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1963
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu: Mierová 64/2, 06601 Humenné
Kotakt na správcu : satnikvladimir@gmail.com, 057/77 522 47
Spisová značka správcovského spisu : 3OdK/168/2020 S759
Spisová značka súdneho spisu : 3OdK/168/2020
Druh podania : Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o  ponukovom konaníJUDr. Vladimír Šatník, správca s adresou kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné, značka správcu S759, ako správca úpadcu Vladimír Čop, nar. 23.04.1963, Komenského 663/23, 068 01 Medzilaborce vedenom Okresným súdom Prešov pod spisovou značkou 3OdK/168/2020, v zmysle ust. §§ 167n ods. 1, 167p ods. 1 ZKR oznamuje vyhlásenie 1. kola ponukového konania na predaj súboru nehnuteľného majetku dlžníka v ponukovom konaní.

Súbor nehnuteľného majetku dlžníka:

nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 258, katastrálne územie : Roškovce, Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor:

 • pozemok parc. č. KNE 57 o výmere 232 m2, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 5275/360000 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 58 o výmere 513 m2, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 5275/360000 z celku,

nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 264, katastrálne územie : Roškovce, Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor:

 • pozemok parc. č. KNE 65 o výmere 652 m2, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/192 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 69 o výmere 308 m2, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/192 z celku,

nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 265, katastrálne územie : Roškovce, Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor:

 • pozemok parc. č. KNE 71 o výmere 355 m2, druh pozemku : záhrada, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/192 z celku,

nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 277, katastrálne územie : Roškovce, Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor:

 • pozemok parc. č. KNE 87 o výmere 3676 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 152/51840 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 147 o výmere 4191 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 152/51840 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 182 o výmere 3006 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 152/51840 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 220 o výmere 3687 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 152/51840 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 241 o výmere 4187 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 152/51840 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 267/1 o výmere 4609 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 152/51840 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 267/2 o výmere 273 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 152/51840 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 310 o výmere 1301 m2, druh pozemku : trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 152/51840 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 376/1 o výmere 1547 m2, druh pozemku : trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 152/51840 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 376/2 o výmere 80 m2, druh pozemku : trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 152/51840 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 431 o výmere 1720 m2, druh pozemku : trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 152/51840 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 447 o výmere 9453 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 152/51840 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 499 o výmere 3364 m2, druh pozemku : trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 152/51840 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 528 o výmere 2404 m2, druh pozemku : trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 152/51840 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 570 o výmere 10083 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 152/51840 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 583 o výmere 4399 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 152/51840 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 631 o výmere 3791 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 152/51840 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 661 o výmere 2985 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 152/51840 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 700  o výmere 6514 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 152/51840 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 720 o výmere 6285 m2, druh pozemku : trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 152/51840 z celku,

nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 287, katastrálne územie : Roškovce, Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor:

 • pozemok parc. č. KNE 104 o výmere 3478 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 51/14400 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 127 o výmere 4334 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 51/14400 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 179 o výmere 3005 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 51/14400 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 211 o výmere 3686 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 51/14400 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 235 o výmere 10063 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 51/14400 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 250 o výmere 4235 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 51/14400 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 256 o výmere 18952 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 51/14400 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 273 o výmere 4423 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 51/14400 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 314 o výmere 1680 m2, druh pozemku : trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 51/14400 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 427 o výmere 1720 m2, druh pozemku : trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 51/14400 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 468 o výmere 9470 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 51/14400 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 485 o výmere 3363 m2, druh pozemku : trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 51/14400 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 518 o výmere 2671 m2, druh pozemku : trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 51/14400 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 539 o výmere 7291 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 51/14400 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 595 o výmere 3994 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 51/14400 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 616 o výmere 3872 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 51/14400 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 643 o výmere 3888 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 51/14400 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 691 o výmere 6515 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 51/14400 z celku,

nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 297, katastrálne územie : Roškovce, Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor:

 • pozemok parc. č. KNE 176 o výmere 24855 m2, druh pozemku : lesný pozemok, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 6239/4438800 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 744/1 o výmere 383311 m2, druh pozemku : lesný pozemok, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 6239/4438800 z celku,

nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 300, katastrálne územie : Roškovce, Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor:

 • pozemok parc. č. KNE 198 o výmere 388991 m2, druh pozemku : lesný pozemok, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/924 z celku,

nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 358, katastrálne územie : Roškovce, Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor:

 • pozemok parc. č. KNE 380/1 o výmere 638 m2, druh pozemku : trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 51/14400 z celku,

pozemok parc. č. KNE 380/2 o výmere 825 m2, druh pozemku : trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 51/14400 z celku,

nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 366, katastrálne územie : Roškovce, Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor:

 • pozemok parc. č. KNE 474 o výmere 447840 m2, druh pozemku : lesný pozemok, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/90 z celku,

nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 422, katastrálne územie : Roškovce, Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor:

 • pozemok parc. č. KNE 199 o výmere 28075 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/924 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 472 o výmere 33315 m2, druh pozemku : trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/924 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 548/1 o výmere 4451 m2, druh pozemku : trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/924 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 549 o výmere 6722 m2, druh pozemku : trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/924 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 550/1 o výmere 6183 m2, druh pozemku : trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/924 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 552/1 o výmere 5942 m2, druh pozemku : trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/924 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 710 o výmere 16373 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/924 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 713/1 o výmere 365007 m2, druh pozemku : lesný pozemok, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/924 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 736/1 o výmere 14489 m2, druh pozemku : trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/924 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 738 o výmere 2295 m2, druh pozemku : trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/924 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 739 o výmere 10758 m2, druh pozemku : trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/924 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 741 o výmere 6313 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/924 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 742 o výmere 8574 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/924 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 743/1 o výmere 48519 m2, druh pozemku : trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/924 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 745/2 o výmere 521 m2, druh pozemku : ostatná plocha, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/924 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 745/43 o výmere 3483 m2, druh pozemku : ostatná plocha, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/924 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 745/91 o výmere 899 m2, druh pozemku : ostatná plocha, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/924 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 745/269 o výmere 269 m2, druh pozemku : ostatná plocha, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/924 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 759 o výmere 2977 m2, druh pozemku : trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/924 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 760 o výmere 65435 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/924 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 763 o výmere 14419 m2, druh pozemku : orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/924 z celku,

nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 423, katastrálne územie : Roškovce, Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor:

 • pozemok parc. č. KNE 551/2 o výmere 71071 m2, druh pozemku : lesný pozemok, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/924 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 737 o výmere 28151 m2, druh pozemku : lesný pozemok, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/924 z celku,

nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 424, katastrálne územie : Roškovce, Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor:

 • pozemok parc. č. KNE 713/3 o výmere 293678 m2, druh pozemku : lesný pozemok, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/924 z celku,

nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 428, katastrálne územie : Roškovce, Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor:

 • pozemok parc. č. KNE 551/1 o výmere 238820 m2, druh pozemku : lesný pozemok, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/90 z celku,
 • pozemok parc. č. KNE 758/1 o výmere 249072 m2, druh pozemku : lesný pozemok, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/90 z celku,

súpisová hodnota súboru nehnuteľného majetku: 4 456,39- €

Nahliadnuť do písomností súvisiacich s ponukovým konaním je možné po dohode so správcom, č. tel. 0917 428 373, e-mail: satnikvladimir@gmail.com.

Podmienky ponukového konania:

 1. Ponuky na kúpu sa môžu podať v lehote do 10 dní od publikovania oznámenia ponukového konania v Obchodnom vestníku s tým, že ponuky na kúpu sa predkladajú na adresu kancelárie správcu v uzavretej obálke s výslovným označením „Neotvárať – ponuka.“
 2. Záujemca o kúpu súboru nehnuteľností v ponuke uvedie výšku ponúkanej ceny. Zároveň predloží doklad potvrdzujúci zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny vopred na účet správcu, číslo účtu: SK75 0200 0000 0033 7645 0257, vedený vo VÚB pob. Humenné, s uvedením VS 1682020. Záujemca ďalej v ponuke predloží svoje identifikačné údaje  v rozsahu meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, dátum nar. a rodné číslo v prípade fyzických osôb a obchodné meno, sídlo (miesto podnikania) a IČO, výpis z príslušného registra nie starší ako jeden mesiac v prípade právnických osôb, resp. fyzických osôb - podnikateľov.
 3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu  v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Neúspešným záujemcom ponukového konania správca vráti nimi zaplatenú ponúknutú kúpnu cenu v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.
 4. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je výška ponúkanej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 80 % súpisovej hodnoty súboru nehnuteľnosti. V prípade, ak viacero záujemcov ponúkne rovnakú cenu, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
 5. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 10 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, úspešnému záujemcovi predloží návrh kúpnej zmluvy v lehote ďalších 14 dní a na prijatie návrhu zmluvy určí úspešnému záujemcovi lehotu 7 pracovných dní. V prípade, že úspešný záujemca v určenej lehote 7 pracovných dní návrh kúpnej zmluvy neprijme, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50 % ponúknutej kúpnej ceny. Správca je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu s nárokom úspešnému záujemcovi na vrátenie zálohy na kúpnu cenu zloženú úspešným záujemcom. Zmluvná pokuta je príjmom všeobecnej podstaty a zvyšných 50 % zloženej zálohy na kúpnu cenu správca vrátil úspešnému záujemcovi.
 6. Podanie ponuky zo strany záujemcu sa považuje za súhlas s podmienkami ponukového konania, vrátane ustanovení o zmluvnej pokute.
 7. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva nehnuteľností znáša úspešný záujemca – nadobúdateľ.

 

 

JUDr. Vladimír Šatník

správca konkurznej podstaty