Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 123/2022

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Výzvy likvidátorov
Zníženie základného imania
Rozhodcovské súdy
Iné oznámenia
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
Upovedomenia exekútorov