Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 123/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 27.6.2022
  • Značka:
  • X049723
Súdny exekútor: JUDr. Žofia Žabková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Nám. Matice slovenskej
Orientačné/súpisné číslo: 6
Názov obce: Žiar nad Hronom
PSČ: 965 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0948 011 261
Orientačné/súpisné číslo: urad@exekutorzabkova.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Alica Szajkóová
IČO/Dátum narodenia: 19.03.1963
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: B. S. Timravy
Orientačné/súpisné číslo: 51/12
Názov obce: Fiľakovo
PSČ: 986 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 420EX 240/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnej veci vedenej pod spisovou značkou exekútora 420EX 240/22, v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 35937874, proti povinnému: Alica Szajkóová, B. S. Timravy 51/12, Fiľakovo, nar.: 19.03.1963, na základe poverenia vydaného Okresným súdom Banská Bystrica na vykonanie exekúcie zo dňa 18.03.2022, spisová značka súdu 1Ek/783/2022, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa ust. § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.