Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 123/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 27.6.2022
  • Značka:
  • X049648
Súdny exekútor: JUDr. Michal Brožina
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Stropkovská
Orientačné/súpisné číslo: 633/3
Názov obce: Svidník
PSČ: 08901
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 054-7881895
Orientačné/súpisné číslo: michal.brozina@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ctibor Novák
IČO/Dátum narodenia: 06.12.1966
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Osloboditeľov
Orientačné/súpisné číslo: 117/61
Názov obce: Spišská Teplica
PSČ: 05934
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 12EX 292/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 12EX 292/22 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.5Up/1485/2021 zo dňa 20.12.2021, vykonateľný 21.01.2022, ktorý vydal Okresný súd Banská Bystrica a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122252130, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.03.2022 proti povinnému: Ctibor Novák, Osloboditeľov 61/117, Spišská Teplica, nar. 06.12.1966 v prospech oprávneného: Lucia Šavelová, K.Šmidkeho 2937/6, 911 08 Trenčín, nar. 16.08.1977 zast. JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 37914073 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.