Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 123/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 27.6.2022
  • Značka:
  • X049607
Súdny exekútor: JUDr. Martin Dobrodenka
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Blahova
Orientačné/súpisné číslo: 13
Názov obce: Skalica
PSČ: 90901
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0342812621
Orientačné/súpisné číslo: martin.dobrodenka@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Leona Šandorová
IČO/Dátum narodenia: 02.10.1999
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Štefánikova
Orientačné/súpisné číslo: 129/39
Názov obce: Trnava
PSČ: 917 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 396EX 164/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 396EX 164/22 oprávnený: Protourion Slovakia, s. r. o., Kutlíková 17, Bratislava-Petržalka, IČO: 36752681, zast. Nosko & Partners s. r. o., Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 36860107, a povinný: Leona Šandorová, Štefánikova 129/39, Trnava, nar.: 02.10.1999, na základe exekučného titulu na peňažné plnenie platobného rozkazu č. 30Csp/6/2021 - 22 zo dňa 18.08.2021 vydaného Okresným súdom Trnava sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku