Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 123/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 27.6.2022
  • Značka:
  • X049483
Súdny exekútor: František Radzo
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Radlinského
Orientačné/súpisné číslo: 1728/47
Názov obce: Dolný Kubín
PSČ: 02601
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 043/5523888
Orientačné/súpisné číslo: radzoexekutor@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ladislav Chupek
IČO/Dátum narodenia: 15.01.1969
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: -
Orientačné/súpisné číslo: -
Názov obce: Žilina
PSČ: 010 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 138Ex 233/2022
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Vec: Oznámenie súdneho exekútora podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku V exekučnom konaní vedenom na základe poverenia č. č. 6122265434 pod spisovou značkou 138EX 233/22 sa súdnemu exekútorovi Františkovi Radzovi napriek šetreniu sídla povinného Chupek Ladislav, , Žilina, dát. nar. 15.01.1969, nepodarilo doručiť upovedomenie o začatí exekúcie do vlastných rúk do troch mesiacov od začatia exekúcie, a preto sa podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku povinnému upovedomenie o začatí exekúcie doručuje oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení v Obchodnom vestníku. František Radzo súdny exekútor