Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 123/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 27.6.2022
  • Značka:
  • K037732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Gallai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Medveďovej 9 / 0, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11786540
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Katarína Galbavá
Sídlo správcu: Bajkalská 21/A, 82101 Bratislava
Kotakt na správcu : galbava@akmisik.sk, 02/208 62 132
Spisová značka správcovského spisu : 3K/45/2012 S1800
Spisová značka súdneho spisu : 3K/45/2012
Druh podania : Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

OZNAM O DORUČENÍ PRIHLÁŠOK PO UPLYNUTÍ ZÁKLADNEJ PRIHLASOVACEJ LEHOTY

JUDr. Katarína Galbavá ako správca úpadcu: Adrián Gallai, IČO 11786540, bytom Medveďovej 9, 85104 Bratislava, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli správcovi doručené prihlášky pohľadávok do konkurzu nasledovne:

- dňa 15.6.2022 od veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04, Bratislava, IČO: 35937874, a to:

-           súhrnná prihláška pohľadávok č. 5 s poradovým číslom pohľadávok č. 1 – č. 3 v celkovej sume 179,08 €, nezabezpečené, ktoré boli zapísané do konečného zoznamu pohľadávok dňa 16.6.2022.

JUDr. Katarína Galbavá, správca