Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 123/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 27.6.2022
  • Značka:
  • X049511
Súdny exekútor: JUDr. Zuzana Vicenová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Lužná
Orientačné/súpisné číslo: 1
Názov obce: Bratislava
PSČ: 85104
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0905596271
Orientačné/súpisné číslo: zuzana.borarosova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Richard Kaiser
IČO/Dátum narodenia: 7. 6. 1986
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Budovateľská
Orientačné/súpisné číslo: 8
Názov obce: Bernolákovo
PSČ: 90027
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 348 EX 306/20
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 348 EX 306/20 proti povinnému: Richard Kaiser, Budovateľská 8, Bernolákovo, exekučný titul: výkaz nedoplatkov, vydaný Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, pobočka Bratislava, č. 1964231517 zo dňa 26. 7. 2019, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa ust. § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.