Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 123/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 27.6.2022
  • Značka:
  • K037898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhošová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nový Dvor 40/51, 05952 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1988
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu: Sovietskych hrdinov 200/33, 08901 Svidník
Kotakt na správcu : maruniakm@mail.t-com.sk, 054/7881631, 0905 849 537
Spisová značka správcovského spisu : 3OdK/135/2022 S815
Spisová značka súdneho spisu : 3OdK/135/2022
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty dlžníka Silvia Polhošová, nar. 02.05.1988, Nový Dvor 40/51, 059 52 Veľká Lomnica

Hnuteľný majetok:

Č. súp. zložky

Názov súp. zložky

Súpisová  hodnota  (eur)

1.

 

 

 

 

 

Hnuteľný  majetok

 

Osobné vozidlo zn. RENAULT CLIO THALIA, TEČ: KK127CU, rok výroby 2004 ,

VIN: VF1LB0BC532858767, stav zodpovedajúci bežnému opotrebeniu

2000,00 EUR