Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 123/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 27.6.2022
  • Značka:
  • X049795
Súdny exekútor: Mgr. Dušan Čerešňa
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Andreja Hlinku
Orientačné/súpisné číslo: 34/A
Názov obce: Trnava
PSČ: 91701
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 033-5536955
Orientačné/súpisné číslo: dusan.ceresna@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Paulo Alexandre De Jesus Pinheiro Santos Dias
IČO/Dátum narodenia: 25.05.1976
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Okružná ulica
Orientačné/súpisné číslo: 24/8416
Názov obce: Trnava
PSČ: 91701
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 343EX 188/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 343EX 188/22 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie orgánu verejnej správy a územnej samosprávy č.OU-TT-OCDPK-2019/007295 zo dňa 28.01.2019, vykonateľný 08.03.2019, ktorý vydal Okresný úrad Trnava a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122256296, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.03.2022 proti povinnému: Paulo Alexandre De Jesus Pinheiro Santos Dias, Okružná ulica 24/8416, Trnava, nar. 25.05.1976 v prospech oprávneného: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35776005, DIČ: 2021483585 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.