Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 123/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 27.6.2022
  • Značka:
  • X049447
Súdny exekútor: JUDr. Mgr. Dana Šovčíková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Obchodná
Orientačné/súpisné číslo: 52
Názov obce: Bratislava
PSČ: 81106
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 02/52926028
Orientačné/súpisné číslo: dana.sovcikova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Macinic Lucia Gabriela
IČO/Dátum narodenia: 26.08.1988
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Bazová
Orientačné/súpisné číslo: 5150/2
Názov obce: Senec
PSČ: 90301
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 235EX 86/2022
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 235EX 86/2022, oprávnený : Všeobecná zdravotná poisťovňa, a s. Panónska cesta 2 85104 Bratislava IČO: 35937874, povinný: Macinic Lucia Gabriela Bazová 5150/2 90301 Senec, exekučný titul č. 2161151113 zo dňa 10.02.2021, 2163174713 zo dňa 29.11.2021 vydaného Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. , sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.