Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 123/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 27.6.2022
  • Značka:
  • X049404
Súdny exekútor: JUDr. Jozef Rišian
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Pivovarská
Orientačné/súpisné číslo: 1069
Názov obce: Žilina
PSČ: 01001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 041/5640415
Orientačné/súpisné číslo: jozef.risian@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Barbora Holubová
IČO/Dátum narodenia: 09.08.1994
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Petzvalova
Orientačné/súpisné číslo: 8598/1
Názov obce: Žilina
PSČ: 01015
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 139EX 236/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 139EX 236/22, oprávnený: Mesto Žilina, Námestie Obetí Komunizmu 1, Žilina, IČO: 00321796, zast. Advokátska kancelária Gallo, s. r. o., Jilemnického 4012/30, 036 01 Martin, IČO: 36715352, povinný: Holubová Barbora, Petzvalova 8598/1, č.b. 12, Žilina, nar.: 09.08.1994, na základe exekučného titulu č. OE/ZICH/162/0755791 zo dňa 12.02.2016, vydaného Mesto Žilina sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo Upovedomenie o začatí exekúcie doručiť do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.