Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 123/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 27.6.2022
  • Značka:
  • X049770
Súdny exekútor: JUDr. Rudolf Dulina
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Ľ. Štúra
Orientačné/súpisné číslo: 12
Názov obce: Michalovce
PSČ: 07101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 056/6432 463
Orientačné/súpisné číslo: dulina@dulina.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Slavomír Koreň
IČO/Dátum narodenia: 48041351/20.02.1980
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Štefánikova
Orientačné/súpisné číslo: 35/1369
Názov obce: Michalovce
PSČ: 07101
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 30EX 706/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 30EX 706/21 vykonávanom na základe exekučného titulu vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.1945081513 zo dňa 13.11.2019, právoplatný 03.12.2019, vykonateľný 03.12.2019, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.2045075613 zo dňa 16.10.2020, právoplatný 05.11.2020, vykonateľný 05.11.2020, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.2045203617 zo dňa 02.12.2020, právoplatný 06.01.2021, vykonateľný 23.02.2021, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121415624, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2021 proti povinnému: Slavomír Koreň, Štefánikova 35/1369, Michalovce, IČO 48041351, nar. 20.02.1980 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 35937874, DIČ: 2022027040 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.