Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 123/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 27.6.2022
  • Značka:
  • X049540
Súdny exekútor: JUDr. Martin Hucík
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Orličie č.
Orientačné/súpisné číslo: 897
Názov obce: Nižná
PSČ: 027 43
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0907 844 663
Orientačné/súpisné číslo: hucik.exekutor@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ingrid Rozenbergová
IČO/Dátum narodenia: 06.12.1968
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Štúrova č.
Orientačné/súpisné číslo: 15/543
Názov obce: Kysucké Nové Mesto
PSČ: 024 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 385EX 241/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 385EX 241/22 , oprávnený: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta č. 2, Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35937874 povinný: Ingrid Rozenbergová, Štúrova č. 543/15, Kysucké Nové Mesto, nar.: 06.12.1968 , exekučný titul č. 2122203113 zo dňa 28.12.2021 vydaného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.