Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 72/2016

Obchodný register
Zbierka listín
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Výzvy likvidátorov
Zníženie základného imania
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
Dražby
Predaj majetku
Účtovné závierky
Povinne zverejňované zmluvy