Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 83/2022

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Výzvy likvidátorov
Zníženie základného imania
Iné oznámenia
Verejné súťaže
Štátna pomoc a iné programy podpory
Rozhodnutia a oznámenia orgánov verejnej moci
Dražby
Upovedomenia exekútorov