Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 64/2016

Obchodný register
Zbierka listín
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Konkurzy a vyrovnania
Výzvy likvidátorov
Zníženie základného imania
Mediačné centrá
Iné oznámenia
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
Dražby
Povinne zverejňované zmluvy