Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 106/2021

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Konkurzy a vyrovnania
Výzvy likvidátorov
Zníženie základného imania
Oznámenia emitentov cenných papierov
Iné oznámenia
Štátna pomoc a iné programy podpory
Dražby
Správy o hospodárení
Povinne zverejňované zmluvy
Dočasná ochrana
Upovedomenia exekútorov