Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 179/2020

Obchodný register
Zbierka listín
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Výzvy likvidátorov
Zmena právnej formy
Zníženie základného imania
Oznámenia emitentov cenných papierov
Iné oznámenia
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
Dražby
Povinne zverejňované zmluvy
Dočasná ochrana
Upovedomenia exekútorov