Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 146/2021

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Výzvy likvidátorov
Dražby
Povinne zverejňované zmluvy
Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku
Dočasná ochrana
Upovedomenia exekútorov
Rozsudky súdov