Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 102/2021

Obchodný register
Konkurzy a reštrukturalizácie
Konkurzy a vyrovnania
Zníženie základného imania
Štátna pomoc a iné programy podpory
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
Dražby
Upovedomenia exekútorov