Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 221/2022

Obchodný register
Konkurzy a reštrukturalizácie
Výzvy likvidátorov
Zníženie základného imania
Iné oznámenia
Rozhodnutia a oznámenia orgánov verejnej moci
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
Dražby
Povinne zverejňované zmluvy
Upovedomenia exekútorov