Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 221/2021

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Konkurzy a vyrovnania
Výzvy likvidátorov
Zníženie základného imania
Iné oznámenia
Verejné súťaže
Dražby
Predaj majetku
Povinne zverejňované zmluvy
Upovedomenia exekútorov