Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 47/2023

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Výzvy likvidátorov
Zníženie základného imania
Dražby
Upovedomenia exekútorov