Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 200/2020

Obchodný register
Zbierka listín
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Štátna pomoc a iné programy podpory
Rozhodnutia a oznámenia orgánov verejnej moci
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
Dražby
Predaj majetku
Povinne zverejňované zmluvy
Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku
Dočasná ochrana
Upovedomenia exekútorov