Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 109/2021

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Konkurzy a vyrovnania
Výzvy likvidátorov
Zníženie základného imania
Iné oznámenia
Štátna pomoc a iné programy podpory
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
Dražby
Správy o hospodárení
Výroky audítorov k účtovným závierkam nadácií
Povinne zverejňované zmluvy
Upovedomenia exekútorov