Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 36/2021

Obchodný register
Konkurzy a reštrukturalizácie
Konkurzy a vyrovnania
Výzvy likvidátorov
Zníženie základného imania
Rozhodnutia a oznámenia orgánov verejnej moci
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
Dražby
Povinne zverejňované zmluvy
Upovedomenia exekútorov