Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 141/2021

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Konkurzy a vyrovnania
Výzvy likvidátorov
Rozhodnutia a oznámenia orgánov verejnej moci
Dražby
Povinne zverejňované zmluvy
Upovedomenia exekútorov