Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 1/2022

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Výzvy likvidátorov
Zníženie základného imania
Mediačné centrá
Verejné súťaže
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
Dražby
Upovedomenia exekútorov