Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 54/2023

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Konkurzy a vyrovnania
Výzvy likvidátorov
Dražby
Povinne zverejňované zmluvy
Upovedomenia exekútorov
Rozsudky súdov