Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 48/2023

Obchodný register
Konkurzy a reštrukturalizácie
Výzvy likvidátorov
Zníženie základného imania
Mediačné centrá
Iné oznámenia
Rozhodnutia a oznámenia orgánov verejnej moci
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
Dražby
Predaj majetku
Povinne zverejňované zmluvy
Upovedomenia exekútorov