Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 251/2021

Obchodný register
Konkurzy a reštrukturalizácie
Výzvy likvidátorov
Zníženie základného imania
Štátna pomoc a iné programy podpory
Rozhodnutia a oznámenia orgánov verejnej moci
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
Dražby
Povinne zverejňované zmluvy
Dočasná ochrana
Upovedomenia exekútorov