Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 172/2021

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Výzvy likvidátorov
Iné oznámenia
Rozhodnutia a oznámenia orgánov verejnej moci
Dražby
Povinne zverejňované zmluvy
Upovedomenia exekútorov