Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 118/2022

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Konkurzy a vyrovnania
Valné zhromaždenia
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
Dražby
Upovedomenia exekútorov