Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 88/2022

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Konkurzy a vyrovnania
Výzvy likvidátorov
Zníženie základného imania
Iné oznámenia
Štátna pomoc a iné programy podpory
Dražby
Upovedomenia exekútorov