Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 5/2021

Obchodný register
Zbierka listín
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Výzvy likvidátorov
Štátna pomoc a iné programy podpory
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
Dražby
Predaj majetku
Povinne zverejňované zmluvy
Dočasná ochrana
Upovedomenia exekútorov