Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 213/2023

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Výzvy likvidátorov
Zníženie základného imania
Iné oznámenia
Štátna pomoc a iné programy podpory
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
Dražby
Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku
Upovedomenia exekútorov